Tietosuojaseloste

Asianajotoimisto Lavonen Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä nykyisen Tietosuojalain mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste voi ajoittain muuttua, jolloin siitä julkaistaan uusi versio verkossa. Siksi tietosuojaselosteeseen tulee tutustua sähköisesti säännöllisesti.

 

Yritys ja yhteystiedot

Asianajotoimisto Lavonen Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Mannerheimintie 20 B 6. krs Helsinki
Puhelin: 040 620 7876

 

Tietosuojavastaava/Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojayhteyshenkilö

Miia Lavonen
Puhelin: 040 620 7876

Kuvaus rekisterinpitäjän ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri (toimeksianto- ja esteellisyysrekisteri)

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteri sisältää tai saattaa sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan perustiedot
Nimitiedot
Syntymäaika
Yhteystiedot: osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikuntatiedot
Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä, taikka käytetty menetelmä
Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden alkaminen
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot
Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot

Yleinen kuvaus tehtävistä ja organisaation turvatoimista
Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä tietosuoja-asetuksen mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan rekisterinpitäjälle antama toimeksianto tai rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat: Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito ja hallinta. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Rekisterinpitäjän oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Rekisterinpitäjän/kolmannen oikeutetut edut, johon käsittely perustuu
Käsittely voi harvoissa tapauksissa perustua rekisterinnpitäjän oikeutettuun etuun, kuten esimerkiksi saatavan periminen.

Henkilötietojen vastaanottajat tai luovuttajat
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä. Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta rekisteripitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Asiakkaan henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimusten mukaiseen asiakkaan tuntemistietorekisteriin.

Tieto siirrosta kolmansiin maihin
Pääsääntöisesti rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

  •  tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
  • mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa

Säilytysajat ja säilytysaikojen määrittämiskriteerit
Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan tietokannasta asiakassuhteen päätyttyä 10 vuoden päästä säännöllisesti tehdyillä poistoajoilla. Säilytysaika perustuu Asianajajaliiton ohjeistukseen.

 

Rekisteröityjen oikeudet

1. Oikeus pyytää pääsy omiin tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Asianajotoimisto Lavonen Oy, Mannerheimintie 20 B. 6 krs 00100 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin tunnistaa asiakas ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa.

 

2. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1.) postiosoitteeseen.

3. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1.) postiosoitteeseen.

4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1) postiosoitteeseen.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1.) postiosoitteeseen.

6. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot yllä kohdasta 1.).

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Tutustu erityisesti PK -yrityksille suunnattuun palvelukonseptiin, jossa yritys voi ostaa juuri tarpeisiinsa ja tilanteeseensa sopivan kaistan lakimeispalveluita joko jatkuvana palveluna, tai projektikohtaisesti kiinteään kuukausihintaan.

Asianajotoimisto Lavonen Oy

Asianajaja Miia Lavonen
miia.lavonen@law1.fi
+358 40 620 7876