Etämyynnin ehdot

 

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä ja ettei ostaja käytännössä voi etukäteen tutustua kaupan kohteena olevaan tavaraan tai palveluun.  

Kuluttaja-asiakkaan peruuttamisoikeus
Peruuttamisoikeus ei koske yrityksiä tai yhteisöjä ilman eri sopimusta.
Peruuttaminen tapahtuu tekemällä peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa 14 päivän kuluessa toimeksiantajalle lähetetyn toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisilmoituksen voi tehdä peruuttamislomakkeella tai vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla (info@law1.fi) tai kirjeitse.

Palvelujen peruuttaminen 
Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on toimeksiantajan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisajan (14 päivää toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta) kuluessa. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Poikkeukset peruuttamisoikeuteen
Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

TIETOA RIIDANRATKAISUSTA
Ensisijaisesti ratkaisemme riita-asiat myyjän ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi siirtää asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee kuluttajan olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Esitetyt ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.

Asianajajaliiton yhteydessä toimii itsenäinen ja Asianajajaliitosta riippumaton Valvontalautakunta ja valvontayksikkö, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta. 

Asiakkaalla on oikeus kannella asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvansaaneen oikeudenavustajan velvollisuuksien vastaisesta menettelystä Valvontalautakunnalle. Valvonta-asiana selvitetään, onko asianajaja, julkinen oikeusavustaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa (asianajajat ja julkiset oikeusavustajat) tai laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä (luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat).

Asiakkaalla, jonka maksettavaksi lasku on osoitettu, on oikeus saattaa laskua koskeva erimielisyys palkkioriita-asiana Valvontalautakunnan käsiteltäväksi. 

Valvonta-asian ja palkkioriita-asian saattaminen vireille ja käsittely Valvontalautakunnassa on maksutonta. Tarkempia ohjeita ja neuvoja saa Asianajajaliiton Valvontalautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.valvontalautakunta.fi.

Tutustu erityisesti PK -yrityksille suunnattuun palvelukonseptiin, jossa yritys voi ostaa juuri tarpeisiinsa ja tilanteeseensa sopivan kaistan lakimeispalveluita joko jatkuvana palveluna, tai projektikohtaisesti kiinteään kuukausihintaan.

Asianajotoimisto Lavonen Oy

Asianajaja Miia Lavonen
miia.lavonen@law1.fi
+358 40 620 7876