Yleiset toimeksiantoehdot

Yleistä

Asianajotoimisto Lavonen Oy, Y-tunnus 2725962-9 (Law1) tarjoaa lainopillisia palveluita asiakkailleen tässä selostettuja yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihimme, jollei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa kirjallisesti toisin sovittu.

Palvelut

Olemme vastuussa yksinomaan Suomen lakiin liittyvistä neuvoistamme. Neuvontamme ei kata toimeksiantojen vero-oikeudellisia tai muita seuraamuksia, ellei niiden selvittämisestä ja hoitamisesta ole kirjallisesti erikseen sovittu.

Asiakkaan velvollisuudet

Palveluidemme tarkoituksenmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi asiakkaan tulee antaa kaikki asian selvittämiseen ja hoitamiseen vaikuttavat tiedot sekä ilmoittaa, jos tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Emme ole vastuussa vahingosta joka aiheutuu siitä, että asiakkaan meille toimittamat tiedot ovat olleet puutteellisia tai totuudenvastaisia.

Asiakkaan tulee edistää yhteistyömme sujuvuutta vastaamalla ilman aiheetonta viivytystä mahdollisiin toimeksiannon hoitamista koskeviin lisätietopyyntöihimme. Emme vastaa mahdollisista vahingoista jotka seuraavat siitä, että asiakas ei kehotuksista huolimatta toimita määräajassa meille pyytämiämme tietoja.

Toimeksiannon hoitaminen

Emme siirrä toimeksiantoa toimistomme ulkopuoliselle taholle ilman asiakkaan lupaa. Jos asiakkaan kanssa on kirjallisesti sovittu, että tietty osakas hoitaa toimeksiannon, emme siirrä toimeksiantoa myöskään toimistomme sisällä toiselle lakimiehelle, elleivät pakottavat syyt muuta edellytä.

Esteellisyys

Ennen uuden toimeksiannon vastaanottamista suoritamme esteellisyystarkastuksen varmistaaksemme, että voimme hoitaa kyseisen toimeksiannon. On kuitenkin mahdollista, että esteellisyystarkastuksesta huolimatta esteellisyystilanne tai intressiristiriita ilmenee vasta myöhemmin hoidossamme jo olevan toimeksiannon kohdalla. Noudatamme tältä osin luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevia ohjeita. Esteellisyys tai intressiristiriita johtaa toimeksiannon päättämiseen ja tarvittaessa, asiakkaan niin halutessa, asian siirtämiseen hoidettavaksi toimistomme ulkopuoliselle taholle.

Toimeksiannon päättäminen

Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksianto milloin tahansa ilmoittamalla siitä meillä kirjallisesti. Meillä on oikeus päättää toimeksianto ennakkomaksun tai maksun viivästymisen, luottamuspulan tai vastaavan syyn takia ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti. Toimeksiannon päättäminen ei vaikuta asiakkaan velvollisuuteen maksaa viipymättä ennen toimeksiannon päättämistä suorittamistamme palveluista kertyneet palkkiomme ja kulumme.

Asianajotoimisto Lavonen Oy (Law1) lakkaa ilman erillistä toimeksiannon tai palvelun irtisanomista edustamasta asiakasta, kun toimeksianto on osaltamme täytetty tai kun viimeinen toimeksiantoa koskeva lasku on lähetetty asiakkaalle, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi.

Palkkio, laskutus ja muut kulut

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, palkkiomme perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoomme sekä näihin toimeksiantoehtoihin. Palkkiohinnasto on nähtävillä toimistomme nettisivuilla (www.law1.fi).

Palkkiota voidaan tapauskohtaisesti korottaa, mikäli tehtävä on (1) toimeksisaajasta riippumattomista syistä erityisen kiireellinen, (2) poikkeuksellisen haastava/vaikea tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, (3) hoidettava vieraalla kielellä (ruotsi, englanti) tai (4) asiakkaalle erityisen merkityksellinen taikka intressiltään huomattava. Asiakkaalle ilmoitetaan selkeästi etukäteen, mikäli jokin edellä mainittu tekijä aiheuttaa palkkion korottamisen.

Mahdollisesti annetut arviot toimeksiannon kustannuksista ovat aina ohjeellisia eivätkä sido sellaisenaan, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Mikäli toimeksianto on sovittu hoidettavaksi kiinteähintaisesti, sitoo sovittu hinta osapuolia, ellei erityisistä syistä muuta johdu.

Palkkion lisäksi veloitamme toimeksiannon hoitamisesta mahdollisesti syntyneet matkakulut (majoitus, päivärahat, matkaliput tai kilometrikorvaukset) sekä muut kulut (esim. asiakirjamaksut ja kopiointikulut) toteutuneiden kustannusten mukaan.

Laskutamme aina suoraan asiakasta siinäkin tapauksessa, että oikeusturvavakuutus, vastapuoli tai jokin muu taho olisi velvoitettu korvaamaan asiakkaan kulut. Toimeksisaaja on oikeutettu laskuttamaan toimeksiantajalta palkkion ja kulut myös siltä osin kuin vakuutusyhtiö, vastapuoli tai muu vastaava taho ei kyseisiä kuluja korvaa.

Ellei toisin ole sovittu, laskutamme asiakasta kuukausittain jälkikäteen. Laskun maksuaika on 7 päivää. Erääntyneiden laskujen viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen.

Ennakkomaksu

Varaamme oikeuden pyytää ennakkomaksua toimeksiannosta joko ennen toimeksiannon suorittamista tai toimeksiannon kestäessä. Jos edellytämme ennakkomaksun suorittamista ennen toimeksiannon aloittamista tai sen kestäessä, toimeksiannon suorittaminen alkaa tai jatkuu vasta sen jälkeen kun olemme vastaanottaneet ennakon täysimääräisesti. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa.

Kehotamme aina ennen toimeksiannon vastaanottamista asiakasta selvittämään vakuutusyhtiönsä kanssa oikeusturvavakuutuksen olemassaolon, soveltuvuuden kyseiseen tapaukseen ja kattavuuden. Avustamme tässä tarvittaessa. Ilmoitamme asiakkaalle, jos tiedossamme on, että jokin asia tai suoritettava toimenpide ei luultavasti kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Kehotamme niin ikään asiakasta ennen toimeksiannon vastaanottamista tai sen aikana selvittämään, onko hänellä mahdollista saada kyseiseen asiaan oikeusapua valtion varoista. Lisätietoja oikeusavusta kts. http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/

Vastuunrajoitus

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asianajotoimisto Lavonen Oy (Law1) sekä sen palveluksessa olevien henkilöiden korvausvastuun yhteismäärä mahdollisesta toimeksiannon hoitamisen yhteydessä aiheutetusta vahingosta rajoittuu 180 000 euroon, joka on toimintaamme varten ottamamme varallisuusvastuuvakuutuksen (IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy) vakuutusmäärä.

Mahdollinen korvausvastuumme määräytyy aina varallisuusvastuuvakuutuksen ehtojen sekä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Korvauksestamme vähennetään se määrä, jonka asiakas saa korvauksena vakuutuksesta tai jonkin muun sopimuksen osapuolena tai muun korvauksen tai hyvityksen saajana kyseisessä asiassa.

Emme vastaa vahingosta, jonka asiakas kärsii sen johdosta, että asiakas ei ole tuonut tietoomme kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja tai tietoja. Emme myöskään vastaa vahingosta joka aiheutuu, jos asiakas käyttää meiltä saamiaan neuvoja tai asiakirjoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on nimenomaisesti annettu.

Emme vastaa kolmannelle taholle aiheutuneista vahingoista emmekä muiden lakitoimistojen tai toimistomme ulkopuolisten tahojen suoritteista tai neuvoista.

Olemme vastuussa ainoastaan välittömistä vahingoista. Emme ole vastuussa neuvojemme mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetyistä sopimuksista tai menetetyistä tuotoista.

Asianajotoimisto Lavonen Oy (Law1) osakas tai työntekijä ei ole henkilökohtaisessa vastuussa toimeksiannon hoitamisesta.

Luottamuksellisuus ja salassapito

Emme koskaan paljasta yksityistä asiakkaan liike- tai muuta salaisuutta emmekä perheen salaisuutta luvattomasti ja noudatamme lupalakimiehiä koskevia ohjeita kaikessa asiakkaan toimeksiannon hoitamisessa ja kommentoinnissa. Jos käytämme ulkopuolisia neuvonantajia, tulkkeja tai vastaavia apuna toimeksiannon hoitamisessa, varaamme kuitenkin mahdollisuuden toimittaa heille asiaan liittyvät tarpeelliset tiedot. Tällöin ulkopuoliset tahot sitoutuvat vastaavaan vaitiolovelvollisuuteen meidän kanssa tekemässään sopimuksessa. Emme ole vastuussa siitä, jos toimistomme ulkopuolinen, kuten tulkki, rikkoo vaitiolovelvollisuuttaan.

Yhteydenpito

Lähtökohtaisesti pidämme yhteyttä asiakkaaseen sähköpostin ja puhelimen välityksellä, ja tarvittaessa henkilökohtaisesti tapaamalla. Asiakkaan tulee huomata, että vaikka toimistomme virustorjunta- ja muut järjestelmät pidetään ajan tasalla, liittyy sähköpostin ja puhelimen käyttöön silti muun muassa valetukiasemista ja muista tietomurtouhista riippuvia, yksityisyyden suojaa koskevia tekijöitä, joihin toimistomme ei voi vaikuttaa. Asiakkaan niin halutessa voimme pitää yhteyttä häneen yksinomaan kirjeitse, mutta tällöin asiakkaan tulee huomata, että kyseinen yhteydenpitotapa hidastaa asian joutuisaa käsittelyä.

Pyydämme ystävällisesti asiakasta ilmoittamaan tekstiviestillä kiireellisistä ja tärkeistä sähköpostiviesteistä, jotka edellyttävät nopeita toimenpiteitä.

Asiakirjojen säilyttäminen ja palauttaminen asiakkaalle

Säilytämme toimeksiannon hoitamiseen liittyvät keskeiset asiakirjat lupalakimiehiä koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimeksiannon päättyessä palautamme alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle ja tuhoamme muun asiakirja-aineiston lupalakimiehiä koskevien sääntöjen ja suositusten mukaisesti.

Tietosuoja

Käsittelemme ennen toimeksiantoa ja sen kestäessä asiakkaan meille toimittamia tai muutoin keräämiämme henkilötietoja henkilötietojen suojaamista koskevien säännösten (henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti muun muassa toimeksiannon hoitamiseksi, asiakkaiden henkilöllisyyden varmistamiseksi, toimiston esteellisyyden tarkastamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi sekä muita vastaavia, hyväksyttäviä tarkoituksia varten. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus saada tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista ja oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista rekistereistämme. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää, ettei häntä koskevia tietoja käytetä markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaan tunnistaminen ja lakisääteiset viranomaisilmoitukset

Meillä on joissain tilanteissa velvollisuus tunnistaa asiakas muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Jossain tilanteissa meillä on myös velvollisuus selvittää asiakasvarojen tai muun varallisuuden alkuperä.

Meillä saattaa olla velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos asiakkaan tarjoama toimeksianto on epäilyttävä tai jos meillä on syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista. Tällaiset velvollisuudet johtuvat lainsäädännöstä ja saattavat johtaa toimeksiannon päättämiseen.

Yritys- ja yhteisöasiakkaan vastuulla on ilmoittaa yrityksen tai yhteisön omistajille ja edustajille tietojen käsittelystä em. tarkoituksiin.

Valitukset ja reklamaatiot

Toivomme ja uskomme vakaasti, että palvelumme vastaa asiakkaan odotuksia ja tarpeita. Mikäli asiakas on kuitenkin jostakin syystä tyytymätön palveluumme tai tahtoo tehdä palvelua koskevan reklamaation, tulee hänen ilmoittaa asiasta ja tyytymättömyyden syistä meille välittömästi.

Asiakkaan tulee kaikissa tapauksissa esittää mahdolliset huomautuksensa tarjoamistamme palveluista yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun vastaanottamisesta ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa huomautuksen kohteena olevasta toimenpiteestä.

Päivitetty 19.8.2018

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑