Miten hoitolaitosmaksut määritellään?

Hoitolaitostoiminnan kasvaessa maassamme tulee monelle ajankohtaiseksi miettiä jo ennalta hoitolaitosmaksusuunnittelua. Kuinka hoitolaitosmaksu määräytyy ja mitä otetaan huomioon laskettaessa asiakkaan hoitolaitosmaksun suuruutta.

Hoitolaitosmaksua laskettaessa otetaan palkkatulojen huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja esim. syytinki, sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Tuloina otetaan myös huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä verovelvollisen osuus yhtymän tulosta.

Metsätulo otetaan huomioon siten, että lasketaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla kuitenkin enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Mikäli molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, ylläolevaa ei sovelleta.

Yhteenlasketut kuukausitut tarkoittavat sitä, että kuukausitulona otetaan lisäksi vastaavasti huomioon sellaisen henkilön tulot, joka on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan kanssa. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuutta, lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kelan ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain  mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Huomioon ei myöskään oteta elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tai tämän puolison alaikäiselle lapselle; eikä eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia.
Sijoitusinstrumentti, jolla ei ole vaikutusta nykyisellään hoitolaistosmaksuihin, on nk. sijoitusvakuutus. Sijoitusvakuutuksen sisällä oleva omaisuus ei vaikuta hoitolaitosmaksuihin. Näin ollen hoitolaistosmaksusuunnittelussa voi olla paikallaan pohtia asiantuntijan kanssa, kuinka hyödyntää sijoitusvakuutusta tilanteessa, jossa halutaan varautua tulevien hoitolaistosmaksujen suuruuteen.

Kommentointi on suljettu.

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: