Kunnianloukkaus ja muut rikosnimikkeet sosiaalisessa mediassa

Kun rikostunnusmerkistön täyttävä teko tapahtuu internetissä, on avun saaminen virkavallalta hankalaa. Valtaosa rikosilmoituksista ei johda toimenpiteisiin tai syytteen nostamiseen. Internetissä tapahtuvat kunnianloukkaukset on perinteisesti katsottu olevan uhrin kannalta ongelmallisia, sillä asia nähdään viranomaisessa ja syyttäjän toimesta vähäisempänä, kuin reaalimaailmassa toteutettu kunnianloukkaus. Kaiken kaikkiaan monet kunnianloukkausrikokset jäävät tutkimatta.

Kunnianloukkauksella sosiaalisessa mediassa voi olla hyvinkin kauaskantoiset vaikutukset, sillä sosiaalisessa mediassa viestin on mahdollista levitä suurelle yleisölle helposti ja nopeasti. Viestiä sosiaalisessa mediassa on myös vaikeampi poistaa, sillä osa palveluista, esimerkiksi Facebook, on rakennettu siten, että hakukoneet pystyvät hakemaan henkilöön liittyviä tietoja omaan tietokantaansa.

Loukkaava viesti voi siten olla laajalle levinnyt, ikuinen ja sen vaikutuksia on hankala poispyyhkiä.

Henkilön elämään voi päästä vaikuttamaan kiusaamalla tai uhkailemalla sosiaalisen median kautta.  Lainsäätäjät reagoivat asiaan lieventämällä rangaistuksia yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta, mutta ottamalla rikoslakiin uuden pykälän vainoamisesta sekä tuomalla rikosoikeudellista suojaa häirintäviestinnältä.

Kiusaaminen, koulukiusaaminen

Sosiaalinen media on mahdollistanut viime aikoina runsaasti julkisuuttakin saaneen ilmiön; kiusaamisen ja koulukiusaamisen sosiaalisessa mediassa. Kiusaaminen ja jopa vainoaminen voi koskea niin kouluikäisiä lapsia ja nuoria, kuin jo työelämässä olevia aikuisia. Kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi Facebook -keskusteluissa esiintyen omalla nimellä tai alter egolla, tai nykyään enenevissä määrin alustoissa, joissa operoidaan anonyymeinä. Nykyisessä oikeustilassa koulukiusaamiseen puututaan varsin harvoin rikosoikeudellista kautta, vaikka tekijä olisikin täyttänyt 15 vuotta. Alle 15 -vuotiaiden tekoja voidaan tosin tarkastella opetuksen järjestäjän tai koulun henkilökunnan vastuuna. Mahdollisesti vastuussa voi jopa olla esimerkiksi urheiluvalmentajakin tai vanhempi.

Kunnianloukkaus (Rikoslain 24 luku 9 §) on kyseessä silloin, kun rikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

Kunnianloukkaus

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan
aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä
arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä,
julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa
julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttymiseen riittää yksinkertaistettuna se, että tekijä halventaa toista. Halventamisen tulee kuitenkin perustua valheellisuuteen, vaikkakin tosiseikkojenkin esittäminen voi halventaa toista riippuen esittämistavasta ja asiayhteydestä. Juorujen levittäminen, pilkkaaminen sekä häpäisy saattavat siten täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Kyseessä on asianomistajarikos, eli virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen ainoastaan, jos
asianomistaja on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi. Toisin sanoen jos halvennettu ilmoittaa
rikoksen syytteeseen panemisesta. Prosessi alkaa sillä, että halvennuksen kohde tekee poliisille rikosilmoituksen.

Voimassaolevan oikeuden mukaan kunnianloukkaus voi kohdistua vain luonnolliseen henkilöön. Tämä estää nimenomaisen oikeushenkilön, eli esimerkiksi yrityksen, loukkaamisen.

On syytä huomioida, että kunnianloukkaus ei edellytä sitä, että loukattu henkilö on mainittu nimeltä, kunhan ainakin osa viestin vastaanottajista pystyy tunnistamaan kyseessä olevan henkilön.

Esimerkki elävästä elämästä voi olla koululaisten Facebook -keskustelu, jossa yhden keskustelijan vanhempi alkaa sättimään muita keskusteluun osallistuneita koululaisia nimittelemällä halventavilla nimityksillä ”hevostilan tytärtä”. Hevostilan tytär on tästä tunnistettavissa helposti, vaikkei nimiä sinällään käytettäisikään, joten mikäli nimittely on valheellisuuteen perustuvaa, täyttää se kunnianloukkausrikosnimikkeen tunnusmerkistön.

Esimerkiksi KKO 2006:62 Tapauksessa toimittaja kirjoitti pakinatyylisen
kirjoituksen arvostellen ilmiantoja ja näitä käsitteleviä viranomaisia.
Tekstissään hän muun muassa syytti erästä verotarkastajaa, jota ei maininnut
nimeltä, rikolliseksi toiminnaksi katsottavasta toiminnasta. Tarkastaja oli
kuitenkin tunnistettavissa, jonka myötä toimittajaa syytettiin törkeästä
kunnianloukkauksesta. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että verotarkastajan
tunnistettavuus jäi melko suppeaksi ja tuomitsi toimittajan kunnianloukkauksesta
sakkoihin ja velvoitti tämän yhdessä työnantajansa kanssa maksamaan
vahingonkorvausta tarkastajalle.

Törkeä kunnianloukkaus

Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava  sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

(Rikoslaki 24:10 §)

Esimerkki: Kaksi henkilöä syyllistyi törkeään kunnianloukkaukseen heidän
herjattuaan autoliikettä ja tämän työntekijää keskustelupalstalla. Toinen
tuomituista miehistä vihjaili, että autoliikkeen toiminnassa on jotain hämärää ja
että se on menossa konkurssiin. Käräjäoikeus katsoi, että tämä vihjailu vähensi
yritykseen tulleiden yhteydenottojen määrää. Toinen tuomituista herjasi
autoliikkeen ohella tämän omistajan avopuolisoa. Käräjäoikeus katsoi herjauksen
kohdistuneen myös autoliikkeen omistajaan, sillä tämä omisti liikkeen yksin. Tör-
keään kunnianloukkaukseen syyllistyneet joutuivat korvaamaan liikkeelle, tämän
omistajalle ja työntekijälle yhteensä 2400 euroa, jonka lisäksi heidät tuomittiin
maksamaan 100 päiväsakkoa

Kunnianloukkaus ei kuitenkaan usein etene rikosilmoituksen tekemisestä eteenpäin rikosasiana, joten pohdittavaksi tulevat siviilioikeudelliset vahingonkorvausvastuun täyttymisen edellytykset.

Kunnianloukkaus ja vahingonkorvaus

Vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä  pykälässä tarkemmin säädetyin edellytyksin kärsimyksestä. Toisinsanoen henkilöllä, jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on loukattu rangaistavaksi säädetyllä teolla, on oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä (Vahingonkorvauslaki 5 luku 6 §).

Henkilöön kohdistuneesta loukkauksesta aiheutuva kärsimys ilmenee tyypillisesti esimerkiksi pelon, häpeän tai nöyryytyksen tunteena. Korvauksen tuomitsemiseen ei kuitenkaan edellytetä erityistä selvitystä loukatun tunnereaktioista, vaan teon luonne riittää korvauksen perusteeksi.

Teon on kuitenkin luonteeltaan oltava sellainen, että se aiheuttaa loukatulle henkilölle kärsimystä.

Vahingonkorvauksen perusteena on mahdollista käyttää myös aiheutuneita varallisuusvahinkoja (esim. menetetyt tulot), mutta tällöin edellytyksenä on erittäin painavat syyt (Vahingonkorvauslaki 5 luku 1 §)

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Jos yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava  sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Esimerkiksi kiusantekotarkoituksessa kuvatun videon esittäminen nettipalvelimissa tai laajalla jakelulla toimitetun halventavan viestin lähettäminen voivat täyttää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisrikoksen tunnusmerkistön. Oikeuskäytäntö on vielä tältä osin nuorta, joten syytteitä ei ole joko nostettu ollenkaan tai sitten määrä on marginaalinen. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä tieto on totta (vrt. kunnianloukkaus, jossa tieto on usein perätöntä), mutta se kuuluu yksilön yksityiselämän suojan piiriin, kuten esimerkiksi seksuaalinen suuntaus, vapaa-ajan vietto taloudellinen tilanne tai sairaudet.

Vainoaminen

Vainoaminen on verraten uusi pykälä rikoslaissa.

Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta,  sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi (Rikoslaki 25 luku 7 a §)

Vainoamisena saattaa tulla arvioitavaksi sosiaalisen median kautta, esimerkiksi esiintymällä sosiaalisessa mediassa toisen nimissä ja aiheuttamalla täten kiusallisia yhteydenottoja. Vainoamisen rangaistavuus päätellään olosuhteista.
Vahingonkorvauksen osalta edellytetään tuottamuksellisuuden lisäksi sitä, että teko on omiaan aiheuttamaan uhrissa pelkoa tai ahdistusta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä, vaan uhrin tulee kyetä näyttämään, että hänelle on aiheutunut teosta kärsimystä tai muuta korvattavaa henkilövahinkoa sekä vahingon määrän (usein tilapäinen tai pysyvä haitta). Asiantuntijalausunto haitasta on syytä hankkia varhaisessa vaiheessa tukemaan vahingonkorvausvaatimusta.
Jatkuva sosiaalisen median kautta tapahtuva viestien lähettely häirintätarkoituksessa voi täyttää myös viestintärauhan rikkomisen rikostunnusmerkistön (Rikoslaki 24 luku 1 a §).

Ohjeita ja neuvoja

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan häirintään on hankala puuttua rikos- ja siviilioikeudellisin (erit. vahingonkorvaus) keinoin. Siten varsinkin nuorten kanssa toimivien, kuten koulut tai urheiluseurat, tulisikin laatia suunnitelma reagoimisesta sosiaalisen median kiusaamistilanteisiin. Samalla tulisi valita yhteyshenkilö, joka olisi vastuussa tilanteisiin puuttumisesta. Sosiaalisen median käytöstä on hyvä laatia etiketti, jonka valvonnan noudattamiseen tulisi panostaa. Rikos- ja siviilioikeudelliset keinot ovat kuitenkin viimesijaisia, ja monet tapaukset olisi estettävissä ennaltaehkäisevällä puuttumisella.

Ohjeet työnantajalle

  1. Sosiaalisen median oppaan laatiminen toimintaympäristöä silmälläpitäen, oppaaseen on hyvä sisällyttää toimintaohje kiusaamistilanteissa toimimista varten
  2. Sosiaalisen median yhteyshenkilön valitseminen
  3. Sosiaalisen median oppaan kouluttaminen
  4. Omaksuttujen käyttäytymismallien toteuttamisen valvominen
  5. Aikainen puuttuminen ongelmatilanteissa, ongelmiin tulisi puuttua välittömästi
  6. Vakava suhtautuminen ongelmatilanteissa, internetin välityksellä tapahtuvalla kiusaamisella voi olla kauaskantoiset vaikutukset
  7. Huolehtiminen uhrin oikeusturvasta, tähän voi riittää asiallinen keskustelu osallisten kesken

Haluatteko yksilöidyn, juuri oman toimialanne näkökulmasta mukautetun luennon sosiaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä? Ottakaa yhteyttä law1miia(a)gmail.com

Katso mallipresentaatio SlideSharestamme: http://www.slideshare.net/law1miia/sosiaalisen-median-juridiikkaa

Kommentoi!

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: